Friese Nummerbewijzen

kentekens

 

kentekens.tresoar.nl

Van 1906 tot 1951 had iedere provincie in Nederland zijn eigen kentekensysteem voor het registreren van motorvoertuigen. De ‘nummerbewijzen’ waren niet aan het voertuig gebonden, maar werden op naam van de eigenaar gesteld. Bij een nieuwe auto of motor behield de eigenaar zijn nummer. De Friese kentekens waren herkenbaar aan de letter B. In de database van de B-nummers vindt u de geschiedenis van het vervoer in Friesland terug. En wellicht staat uw pake of omke er ook nog in!

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

skarsterlan

 

museumjoure.nl/historie

Op de tweede verdieping van Museum Joure, de studieruimte, zetelt onze historische groep: het HWS. De grote tafels, computerwerkplekken, bibliotheek, documentatie en andere opbergruimtes maken het geheel tot een prettige ruimte. Daar zijn we in diverse werkgroepen bezig met verzamelen, archiveren en onderzoek over de historie van de oude gemeente Skarsterlân in de ruimste zin van het woord. Lees meer

Vergeten Harlingers

vergetenharlingers

 

www.vergetenharlingers.nl

Vergeten Harlingers hebben sporen achtergelaten in oude documenten, archiefstukken, brieven, rekeningen, boedelinventarissen, rouwadvertenties. Soms is er iets door de eeuwen heen zorgvuldig bewaard voor het nageslacht, zoals een portret, of een tekening, of een merklap. Op ‘Vergeten Harlingers’ worden deze mannen en vrouwen uit het verleden aan de vergetelheid ontrukt. In het Gemeentearchief Harlingen en Gemeentemuseum het Hannemahuis en op de website www.kleinekerkstraat.nl is een schat aan informatie te vinden over Vergeten Harlingers.

Sonttol registers

soundtoll

 

www.soundtoll.nl

De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. In de Sonttolregisters komen veel Friese schippers voor, met name uit de plaatsen aan de voormalige Zuiderzee. Lees meer

Forum Tresoar

forumtresoar

 

www.forumtresoar.nl

Op het forum van Tresoar kunnen genealogen en andere onderzoekers vragen stellen en elkaar helpen bij het onderzoek in bibliotheek en archief. Naast het meest gebruikte forum met vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar wordt ook het forum met genealogische bronnen druk bezocht.

Fries Fotoarchief

friesfotoarchief

 

www.friesfotoarchief.nl

Het Fries Fotoarchief is de beeldcollectie van Tresoar en bevat een kleine 80.000 afbeeldingen. In deze collectie vind je allerlei foto’s van Friese onderwerpen, zowel prentbriefkaarten als portret- en reportagefoto’s. Het beeldmateriaal is afkomstig uit overheidscollecties en particuliere collecties. Het Fries Fotoarchief is in 1998 door het Ryksargyf begonnen en is na de fusie tot Tresoar in 2002 door Tresoar voortgezet.

Mensenlinq

mensenlinq

www.mensenlinq.nl

Mensenlinq.nl maakt de overlijdensberichten die geplaatst zijn in een groot aantal (Noordelijke) kranten vindbaar op internet. Tevens bestaat de mogelijkheid om informatie te vinden, te reageren en te condoleren een levensverhaal en persoonlijke filmpjes te plaatsen.

 

Wie Was Wie

wiewaswie

www.wiewaswie.nl

Wie Was Wie is de landelijke website om te zoeken in de genealogische gegevens van de rijks-, provinciale en gemeentelijke archieven in Nederland. De Friese gegevens in Wie Was Wie worden ontleend aan Alle Friezen, maar voor het zoeken naar ‘Friezen om Utens’ kunt u van deze site gebruik maken.

 

HisGis

HIsGis

www.hisgis.nl

HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Lees meer

Hennaarderadeel

De bedoeling van de site van Paul Borghaerts  is om aan de hand van een aantal boerderijen gelegen op of nabij oude terpvestigingen in het hart van het oude Hennaerderadeel, en met behulp van transcripties van nog bestaande acten uit het nedergerecht, een beeld te scheppen van de historie van deze boerderijen en een link/verband te leggen tussen de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied en de nog duidelijk in het landschap aanwezig zijnde, of als zodanig herkenbare, structuren zoals o.a. van terpen, slenken, vaarten, kavels, greppels, dijken, wegen en de prachtig in het landschap gelegen boerderijen die meestal nog op de historische plek staan. Lees meer

Wûnseradiel / Wonseradeel

Douwe Meinderts Bonnema en Tjaart Egge Martens hebben alle informatie bijeengebracht over de gemeente Wûnseradiel /Wonseradeel die per 1 januari 2011 gefuseerd is met de gemeenten Bolsward, Sneek, Wymbritseradeel en Nijefurd tot de gemeente Súdwest Fryslân. Lees meer

Amelander Historie

De website Amelander Historie is speciaal gemaakt voor mensen die meer over de geschiedenis van Amelander te weten willen komen. Tevens is het een ontmoetingsplaats voor mensen die over deze rijke geschiedenis willen schrijven, discussiëren of gewoon op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws. Lees meer

Alle Friezen

www.allefriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Lees meer

NGV, afdeling Friesland

www.ngvfriesland.nl

De NGV Afdeling Friesland is één van de meer dan dertig afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De afdeling is op 26 april 1971 te Leeuwarden opgericht en organiseert al veertig jaar activiteiten op het gebied van genealogie en regionale geschiedenis. Iedereen die in deze provincie woont óf “iets heeft” met de geschiedenis van de provincie en haar bewoners, kan kiezen voor het lidmaatschap van onze afdeling. Lees meer

Fryske Rie foar Heraldyk

www.fryske-akademy.nl

Zoals de naam al weergeeft, is de Friese Raad voor de Heraldiek een raadgevende commissie. Op het gebied van wapens van de overheid, de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de stads- en dorpswapens en de bestaande familiewapens geeft zij adviezen. Tenslotte adviseert de Raad over nieuwe wapens op allerhande gebied. Lees meer

Genealogysk Wurkferbân

www.fryske-akademy.nl

Het lidmaatschap van het “Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy” is gratis voor alle donateurs van de Fryske Akademy. Er worden tijdens het winterhalfjaar een zestal bijeenkomsten georganiseerd. Eén daarvan is ieder jaar gewijd aan de aanbieding van het door het Wurkferbân verzorgde “Genealogysk Jierboek”.

p/a Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden, tel. 058 – 213 14 14

 

Tresoar

www.tresoar.nl

Iedereen die bezig is met historisch onderzoek in Friesland zal vroeg of laat bij TRESOAR in Leeuwarden terecht komen. Als regionaal historisch centrum beheert Tresoar archieven van overheid, instellingen, bedrijven en particulieren uit de hele provincie. Lees meer

Stichting FAF

www.stichtingfaf.nl

De stichting FAF is opgericht in 1983 met als doelen: het steunen van de Friese archieven in de ruimste zin des woords, het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek in de archieven in de provincie en het ordenen en vastleggen van de resultaten van historisch en genealogisch onderzoek in de archieven in de provincie en het publiceren daarvan. Lees meer