Alle Friezen

www.allefriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister.

Momenteel zijn alle geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) van een groot aantal gemeenten van de provincie Fryslân te raadplegen. Zie voor de deelnemende gemeenten in het onderstaande frame. Er kan op naam worden gezocht, de akte kan worden ingezien en desgewenst uitgeprint worden. Ook kan er door de registers gebladerd worden.

Hetzelfde is mogelijk bij de bevolkingsregisters (1850-1939), die beschikbaar komen voor de gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Harlingen en Vlieland en voor de voormalige gemeenten Baarderadeel, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel.

Het totaal aantal openbare Friese burgerlijke stand akten bedraagt op dit moment ruim 1,8 miljoen stuks! Gezien de grote hoeveelheid gegevens die deze website bevat, zijn fouten en omissies helaas onvermijdelijk. Mocht u bij het doorzoeken van de database onvolkomenheden tegenkomen (bijv. Jan moet zijn Piet, data zijn onlogisch, namen van betrokkenen zijn verwisseld, akten zijn foutief gekoppeld etc.) dan kunt u dat via het formulier bij de detailgegevens aan ons melden. Indien nodig wordt het record dan in het bronbestand gecorrigeerd. De mutaties worden enkele keren per jaar groepsgewijs verwerkt. Bij de invoer geldt dat de schrijfwijze zoals die in de akte staat bepalend is.