Hennaarderadeel

De bedoeling van de site van Paul Borghaerts  is om aan de hand van een aantal boerderijen gelegen op of nabij oude terpvestigingen in het hart van het oude Hennaerderadeel, en met behulp van transcripties van nog bestaande acten uit het nedergerecht, een beeld te scheppen van de historie van deze boerderijen en een link/verband te leggen tussen de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied en de nog duidelijk in het landschap aanwezig zijnde, of als zodanig herkenbare, structuren zoals o.a. van terpen, slenken, vaarten, kavels, greppels, dijken, wegen en de prachtig in het landschap gelegen boerderijen die meestal nog op de historische plek staan.
De meeste transcripties zijn gemaakt van acten en vermeldingen uit de boeken van het nedergerecht van Hennaerderadeel. Er komt ook e.e.a. uit het EVC, het archief van de familie van Eijsinga en aan Eijsinga gelieerde families en verder is er gebruik gemaakt van stukken uit het archief van het Hof van Friesland.
In de zomer van 2010 zijn de boeken van het nedergerecht van Hennaerderadeel, die zich in het archief van het tresoar bevinden, gedigitaliseerd en in het voorjaar van 2011 de boeken uit het archief van Wommels. Daarmee is het nedergerecht van Hennaerderadeel digitaal weer compleet.